January 2002

Hopework Folk School Retreat
Shalom Hill Farm, Windom, MN


im000423 im000424 im000425
im000426 im000427 im000428
im000429 im000430 im000431
im000432 im000433 im000434
im000435 im000436 im000437
im000438 im000440 im000441
im000442 im000443 im000444
im000445 im000446 im000447
im000449 im000450 im000451